Ống dẫn khí có đầu nối vào xilanh (Barrel Adapter)

Tất cả các ống dẫn khí có đầu nối vào xilanh bao gồm một đầu lắp vào xylanh và 1 đầu lắp vào máy dispenser.

Ống dẫn khí có đầu nối vào xilanh (Barrel Adapter)

Property Specifications
Available Sizes of Plastic Air Cap Adapters 3 mL; 5 mL; 10 mL; 30 & 55 mL
Available Sizes of Aluminum Air Cap Adapters 5 mL; 10 mL; 30 & 55 mL

Features

  • Air cap assemblies include an air cap and a tubing assembly
  • Disposable plastic air cap assemblies are extremely lightweight and economical
  • Reusable aluminum air cap assemblies do not deflect under pressure